BEHANDELINGSVOORWAARDEN

Als u een afspraak maakt in onze kliniek, gaat u akkoord met onderstaande behandelingsvoorwaarden.
De arts (verder behandelaar te noemen) is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten zijn onder andere vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO), de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de wet Kwaliteit, klachten, geschillen zorg (Wkkgz). Daarnaast volgt de behandelaar de regels omtrent meldcode kindermishandeling en datalekken. In geval van bloedprikken volgt de behandelaar de landelijke richtlijnen prikaccidenten van het RIVM.

Vertrouwelijkheid van de consulten en behandelingen
De behandelaar stelt de belangen van de cliënt centraal in de therapie c.q behandelingen. De cliënt dient alle voor een goede behandeling relevante informatie te overleggen aan de behandelaar. Inhoudelijke informatie vanuit de therapie c.q behandelingen wordt niet naar buiten gebracht tenzij de cliënt daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de behandelaar verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
Cliënt geeft toestemming aan de behandelaar de verstrekte persoonsgegevens te verwerken. De behandelaar verwerkt de gegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt, en dat is het leveren van een goede behandeling aan de cliënt. De behandelaar beschermt de persoonsgegevens op goede wijze.
De behandelaar mag de gegevens geanonimiseerd gebruiken voor statistische doeleinden om de effectiviteit van bepaalde behandelplannen te meten. Deze gegevens zijn dan niet meer terug te herleiden tot een individu.
Elke cliënt heeft het recht tot inzage in zijn dossier. Van het orthomoleculaire consult c.q. behandeling ontvangt de cliënt zelf een behandelplan van de behandelaar alsmede de uitslagen van de Es Teck screening en de laboratoriumonderzoeken. Hiermee kan de cliënt zelf de behandelend huisarts of specialist informeren.
Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn bewaard.
De behandelaar stelt een behandelplan op vanuit zijn ervaring en expertise en adviseert de cliënt dit behandelplan op te volgen. Het staat de cliënt vrij om het advies op te volgen.
Ongeveer maandelijks informeert de kliniek de cliënt over algemene kliniek informatie middels een nieuwsbrief.

Behandeling kinderen
Voor de orthomoleculaire consulten geldt dat volgens de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) bij kinderen tot 16 jaar voorafgaand aan de behandeling de toestemming van ouders/voogden vereist. Door het aanvaarden van deze behandelovereenkomst gaat u akkoord met de behandeling van uw kind. De aanwezigheid van (een van de) ouders of verzorgers is gewenst bij de afspraken van kinderen van 12 tot 16 jaar en verplicht bij kinderen onder de 12 jaar.

Kosten en werkwijze
Voorafgaand aan de eerste afspraak wordt de cliënt geïnformeerd over de kosten en werkwijze middels de intake informatiebrief via de mail of via de post. Het algemene uurtarief staat op de website van de behandelaar vermeld. Als de cliënt akkoord geeft op de behandelingsvoorwaarden dan geeft de cliënt te kennen dat hij zich op de hoogte heeft gesteld van de kosten en werkwijze. Als de tarieven tijdens de behandeling wijzigen stelt de behandelaar de cliënt daarvan tijdig via de mail of via de post op de hoogte.

Vergoeding verzekeraars
Vergoedingen vinden geheel of gedeeltelijk plaats onder de aanvullende verzekering. We zijn aangesloten bij de M.B.O.G. en A.V.I.G.
Bereikbaarheid
De behandelaar is via een telefoondienst of assistente bereikbaar en het streven is binnen 3 à 4 werkdagen terug te komen op een vraag. Medisch inhoudelijke vragen worden niet behandeld via de mail of telefoon, alleen tijdens consulten (dit kan ook via een telefonisch consult).

Afspraken
De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders worden de kosten van de gereserveerde tijd in rekening gebracht.
Bijzondere bepalingen
De behandelaar verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega arts of therapeut, indien zijn behandeling niet toereikend is of indien de behandelaar voor een langere periode verhinderd is te werken door ziekte of andere omstandigheden.

Aansprakelijkheid
De behandelaar heeft een collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
De behandelaar is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat de behandelaar is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. De behandelaar is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

Geschillen en klachtenregeling
Bij geschillen met de behandelaar is het advies om dit eerst te bespreken met de behandelaar en met elkaar tot een oplossing te komen.
De beroepsverenigingen waarbij de behandelaar c.q. de kliniek is aangesloten kennen een klachtencommissie in het geval de behandelaar en de cliënt er niet uitkomen.
Wij zijn aangesloten bij de MBOG (Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde). De MBOG is aangesloten bij de Geschilleninstantie van de Koepel Alternatieve Behandelwijzen (KAB). De BVAT is aangesloten bij de SCAG, Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen. Aan het laten behandelen van een klacht door deze onafhankelijke geschillencommissies zijn kosten verbonden. Een klacht kan ingediend worden via (www.kab-klachten.nl)
Aanvullende informatie over uw privacy en uw persoonsgegevens
Wij informeren u graag over de verwerking van uw persoonsgegevens conform verplichtingen voortvloeiend uit de AVG.
Uw persoonsgegevens en medische gegevens slaan wij digitaal op. Dit doen wij om goede zorg aan u te kunnen verlenen. Het verwerken van uw gegevens doen wij volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid. U gaat met die opslag (verwerking) akkoord door uw zorg door onze kliniek te laten uitvoeren.

Zo gaan wij met uw persoonsgegevens om:
• Uw persoonsgegevens slaan wij op en gebruiken we zodat wij goede zorg aan u kunnen verlenen.
• Uw gegevens geven wij alleen door aan derden als dat nodig is voor het leveren van goede zorg. Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, vragen we die vooraf aan u.
• Uw gegevens verwerken wij op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
• U kunt onderdelen van uw persoonsgegevens bekijken. Stuurt u ons dan een schriftelijk verzoek.
• Als u vindt dat de gegevens die wij van u hebben opgeslagen niet correct zijn, mag u ons schriftelijk vragen om uw gegevens aan te passen.
• U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen. Als wij dit doen kunnen wij (mogelijk) niet langer verantwoorde zorg aan u verlenen. De WGBO vereist een bewaartermijn van 15 jaar. Daarom slaan we uw gegevens in dat geval op in een inactief archief, onzichtbaar en onbruikbaar voor de normale gebruiker.
• U kunt uw toestemming tot onze verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. Wij kunnen dan (mogelijk) geen verantwoorde zorg garanderen. Wij slaan uw gegevens in dat geval op in een inactief archief. (Zie boven)
• U kunt bij ons bezwaar maken als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.
• U krijgt bericht van ons als er iets mis is gegaan met uw persoonsgegevens.
• Uw gegevens verwerken wij niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg. Wij
houden ons aan de bewaartermijnen van de WGBO.
• Het bovenstaande geldt ook voor persoonsgegevens die wij via derden ontvangen.

Op deze overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing.

Mocht u verdere vragen hebben dan vernemen wij dat graag. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 085 3038459 en/of via onze contactpagina.